Nieuws van de Dorpsraad

HET KERKGEBOUW VAN GRAAUW IN 2016: ALARMFASE 1,5

Per 1 januari 2012 zijn 13 parochies in Oost-Zeeuws- Vlaanderen door fusie

opgegaan in de nieuwe grote parochie Maria Sterre der Zee (afgekort MSZ) te Hulst.

Reden van die verplichte fusie was het geringe kerkbezoek enerzijds en anderzijds het geringe aantal pastorale werkers en priesters. Sinds die dag bestaat de parochie Graauw niet meer, bestaat ook het kerkbestuur van Graauw niet meer.De vroegere parochie heet nu parochiekern; het vroegere kerkbestuur heet nu parochiekerncommissie (afgekort PKC) en is geen rechtspersoon meer. Dat wil zeggen dat het bestuur van MSZ in Hulst over belangrijke zaken in de parochiekern Graauw beslist en niet de plaatselijke PKC. De grote parochie MSZ is sinds 2012 eigenaar van de 13 kerkgebouwen (uitgezonderd die van Nieuw-Namen), en is dus ook verantwoordelijk voor onderhoud,  energievoorziening, verzekering en dergelijke. MSZ heeft een Gebouwencommissie ingesteld, die de 13 kerkgebouwen heeft beoordeeld: zij adviseerde vier kerkgebouwen te sluiten, dit wil zeggen te “onttrekken aan de eredienst”. MSZ en het bisdom Breda hebben dit advies overgenomen. Per 1 januari 2016 is de kerk van Graauw gesloten (samen met de kerken van Terhole, Sint-Jansteen en Stoppeldijk/Rapenburg). Het is niet ondenkbaar dat er in 2020 nog kerkgebouwen gesloten worden.

In onderstaand overzicht proberen wij enige concrete informatie over de situatie van het kerkgebouw van Graauw te geven.

De parochie Graauw dateert van 1805. Maar het huidige, neogotische kerkgebouw is van 1855-1856. Het was toen ongeveer zo groot als het kerkschip. In 1913 werden dwarsbeuk en priesterkoor bijgebouwd. Tijdens Wereldoorlog I werden het transept en het priesterkoor van muurschilderingen voorzien door Frans de Vos (1880-1936), een Belgische vluchteling. Sinds 1998 heeft de kerk van Graauw de status van Rijksmonument; sindsdien voert Monumentenwacht Zeeland jaarlijks een bouwtechnische inspectie uit. In 1994 en 1995 werd het kerkgebouw bouwtechnisch onderzocht door Bravenboer & Scheers Zuid bv, die constateerde dat de toren aan het schip trok, waardoor er constructieve versteviging nodig was. Dat is nog steeds zo. Wel is uit metingen met scheurmeters en peilbouten in de jaren 2011-2015 gebleken dat de scheuren in de zijgevels min of meer stabiel blijven. Toch blijft de staat van het kerkgebouw zorgelijk. Het grootste probleem zijn de lekkages aan dakvlak noord van het schip. Die zorgen werden in 2010 bevestigd door de Quick Scan die Brink Groep uitvoerde in opdracht van het bisdom Breda: de kosten voor volledige restauratie van de kerk in Graauw werden toen op 1,3 miljoen euro geschat, het hoogste bedrag van de dertien r.-k. kerken in Oost-Zeeuws- Vlaanderen.

Na de sluiting van het kerkgebouw in januari 2016 zoekt de Gebouwencommissie naar herbestemming. Die herbestemming moet volgens richtlijnen van het bisdom “waardig” zijn (bv. horeca mag niet, enz.): in de notariële verkoopakte wordt de waardigheid van herbestemming vastgelegd in een zgn. “kwalitatief beding” of “kettingbeding” (dat dus ook bindend is voor de eventuele volgende kopers).

Feitelijk komt herbestemming neer op verkoop. De waarde van het kerkgebouw staat op de balans voor één euro, maar er hangt een prijskaartje aan van 1,3 miljoen euro volledige restauratiekosten (of minimaal 800.000). Een aantal mensen twijfelt eraan of hiervoor een marktpartij te vinden zal zijn, maar men kan ook zoeken naar andere, niet-commerciële partijen. De vijf leden van de Gebouwencommissie van MSZ laten zich begeleiden en adviseren door het bisdom, de gemeente Hulst en een makelaar; en hebben toegezegd te handelen in overleg met de  Parochiekernen die door kerksluiting worden getroffen. Een paar maanden geleden is makelaar Kindt & Biesbroeck uit Hulst ingeschakeld om voor de vier gesloten kerken een verkoopprijs te bepalen. De makelaar kan aan de kerk in Graauw geen waarde toekennen, gezien de slechte staat en de ligging.

Voor het kerkgebouw van Graauw zou men gedurende ± drie jaar (ingaande vanaf 1 januari 2016) naar herbestemming zoeken. Dat is de eerste optie. Lukt herbestemming niet, dan is sloop de laatste (en dure) optie. Daarvoor moet het kerkgebouw eerst aan zijn status van Rijksmonument onttrokken worden. Daar bestaat een niet eenvoudig stappenplan voor, waarbij gemeente en rijk (Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) betrokken zijn. De Gebouwencommissie van MSZ onderzoekt nu wat de voorwaarden zijn om een Rijksmonument, zoals de kerk van Graauw, te slopen.

Ook de Stichting Oude Zeeuwse Kerken (SOZK) wil zich indien mogelijk inzetten voor het behoud van de kerk in Graauw (en beheert reeds een aantal kerken in Zeeland). De SOZK heeft in mei 2016 overleg gevoerd met de Gebouwencommissie van MSZ, met PKC Graauw en met de Stichting Hulst voor Elkaar (van de Gemeente Hulst) om te bekijken hoe de Graauwse bevolking kan worden betrokken bij kerk en herbestemming. In oktober 2016 is er een vergadering geweest met SOZK, Hulst voor Elkaar, PKC en leden van de dorpsraad Graauw, om indien mogelijk een stuurgroep op te richten met maatschappelijk gerichte organisaties, investeerders of zorginstanties, die zich kunnen buigen over financiering van projecten (subsidies, sponsoring…). Mocht dat niet lukken, dan komt als laatste optie sloop in beeld. In dat geval is gedeeltelijke sloop beter dan totale sloop, zodat er nog een herinnering aan het kerkgebouw kan overblijven. Het is duidelijk dat vele inwoners tenminste de kerktoren willen laten blijven als “landmark” (met klok en uurwerk). Mocht de toren alleen blijven bestaan, kan hij op grondniveau met gewapend beton verstevigd worden. Dat is een spoor waarop later misschien kan worden ingezet. Maar eerst zal alles op alles worden gezet om een waardige herbestemming te vinden.

PKC Graauw

Geplaatst 3 november 2016.

Herdenkingsmonument Remy Mangnus

Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Ereburger van Blanes in Spanje.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

1-12-1932 16-8-1999

 

(Onthulling monument op 20 augustus 2016)

 

Activiteiten van Remy Mangnus in Graauw:

 

Op jonge leeftijd (20-25jaar) hielp Remy kapelaan Stuyk en kapelaan Pitt met het

organiseren van activiteiten voor de jeugd van Graauw, als jeugdleider in het

patronaat (nu gemeenschapshuis). Met de jeugd van Graauw bouwde hij het

Mariakapelletje aan de Stenen Beer.

 

Een van zijn belangrijkste realisaties ligt op het gebied van tafeltennis. Hij werd al

meteen bestuurslid van de tafeltennisvereniging Sint-Aloysius. Door zijn creatieve

organisatietalent en doorzettingsvermogen bood hij de jeugd telkens weer nieuwe

uitdagingen, en liet ze deelnemen aan echte tafeltenniscompetities in Zeeland, waar

de vereniging in korte tijd de hoogste afdeling van Zeeland bereikte.

 

Door de aanhoudende successen besloten Remy en zijn vrouw Henny in 1967 achter

hun huis aan de Dorpsstraat een tafeltenniszaal te bouwen met hulp van de leden en

vrijwilligers. En al snel behoorde Sint-Aloysius tot de subtop van Nederland, de

“Promotie Ereklasse”, dat wil zeggen tot de Beste Twaalf van Nederland. Iets later

kwam daar het Damesteam bij: de dames speelden in de Ereklasse (hoorden dus bij

beste zes teams van Nederland). Voor een klein dorp als Graauw was dit een unieke

realisatie.

 

Remy organiseerde voor zijn tafeltennissers diverse trainingskampen in binnen- en

buitenland. Om dit allemaal te bekostigen organiseerde hij maandelijkse

dansavonden.

 

Na een betreurenswaardige breuk tussen Sint-Aloysius en Remy in 1980, begon hij

met het organiseren van de trimkoersen: vanaf 1988 resulteerde dit in de

maandelijkse trimlopen, die tot over de grens een grote vermaardheid verwierven: er

waren soms wel 800 tot 900 deelnemers. Ook organiseerde hij voor de lopers de

deelname aan marathons en trimlopen in New York, Moskou, Parijs (Versailles), en

verder in Schotland, Engeland en Duitsland.

 

Daarnaast – eigenlijk al veel eerder, in 1959 – was hij begonnen met zijn

georganiseerde reizen. De eerste reizen gingen naar Lourdes. Daarna volgden voor de

jeugd de reizen naar Spanje, 40 jaar lang. Elke zomer tijdens de schoolvakantie

vertrokken de bussen vanaf het schoolplein (nu het Arnold Bruggemanplein) naar de

Catalaanse badplaats Blanes, voor een verblijf van twee weken. Na terugkeer

vertrokken dezelfde bussen dan weer met een volgende groep. Dat alles tegen een

zeer leuke prijs.

Deze jeugdreizen trokken jaar na jaar volle bussen. Men at en sliep in tenten. Later

konden ook de volwassenen een caravan huren.

 

Een monument voor Remy Mangnus:

 

De Dorpsraad Graauw zet zich momenteel in om een herdenkingsmonument voor

Remy Mangnus te realiseren. Gedacht wordt aan een bronzen borstbeeld op een

sokkel met een tekstplaatje, op het Arnold Bruggemanplein te Graauw, pal op de

hoek van de Dorpsstraat en de Jacintastraat. Hiervoor wordt gezocht naar sponsoring

door bedrijven of particulieren, en naar subsidie door de overheid.

 

Met het oog op fondswerving voor dit herdenkingsmonument is er een aantal

activiteiten gepland waaronder bijvoorbeeld een loterij en/of toernooi. De

voornaamste evenementen ter sponsoring zijn alvast twee trimlopen te Graauw. De

eeste is gepland op vrijdag 6 mei 2016 om 19.30 uur, de tweede op zaterdag 17 september

om 17.00 uur. Na deze tweede trimloop wordt het monument onthuld.

 

Uiteraard kunt u ook een persoonlijke bijdrage leveren aan het monument voor Remy

Mangnus. Doneren kan op rekeningnummer van Stichting Dorpsraad Graauw

NL03 RABO 0322 6091 00

onder vermelding van “herdenkingsmonument Remy Mangnus”. Bij voorbaat

hartelijk dank voor uw bijdrage.

 

Geplaatst 15 november 2015.

Inbraakpreventie tips van de burgemeester

Het aantal inbraken in de politie eenheid Zeeland West – Brabant laat het laatste jaar een stijgende lijn zien. Deze trend is ook in de gemeente Hulst waarneembaar. De politie heeft in de loop van 2013 steeds harder ingezet op het bestrijden van woninginbraken, overvallen en straatroven (de zgn. WOS – feiten)  Het jaar begon zeer slecht, maar geleidelijk werd het verloren terrein teruggewonnen. Dat is mede te danken aan intensievere samenwerking tussen politie, Openbaar Ministerie, de gemeenten en u als burger. Daarbij probeert de politie vooral om daders op heterdaad aan te houden. Daarbij is uw oplettendheid cruciaal.

Uw veiligheid vinden wij als gemeente erg belangrijk. Wij willen minder inbraken in onze gemeente.

Preventietips

Zorg voor een veilige woning; laat de inbreker in de kou staan:

Doe deuren en rampen op slot.
Laat de sleutel er niet in zitten. Zorg voor goed hang- en sluitwerk.

Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent.
Verlichting geeft een bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en vergeet de buitenlamp niet.

Doe nooit zomaar open voor onbekenden
Gebruik ramen, deurspion, intercom of kierstandhouder, bij verdachte situaties belt u 112.

Heterdaadkracht en Burgernet

U kunt echter nog meer doen. Zonder actieve burgers is de opsporing van verdachten voor de politie een onmogelijke opdracht. Veel burgers weten niet dat bij heterdaad meldingen 112 kan worden gebeld. Slecht één op de negen heterdaad-waarnemingen wordt via ‘112’ gemeld.

Het is utopisch te denken dat de politie altijd in de buurt kan zijn bij een woninginbraak. Het is dus zaak om snel het overzicht te krijgen en een helder signalement. Alleen dan is de kans groot dat de dader direct wordt gepakt. De inzet van Social media en Burgernet spelen hierbij een bepalende rol. Door de gemeente wordt extra gecommuniceerd om Burgernet en heterdaad kracht extra onder de aandacht te brengen. Hiertoe zijn in de Gemeentewinkel ook flyers beschikbaar.

Dus hierbij de oproep om u aan te melden voor Burgernet !

Burgernet

Met Burgernet helpen burgers de politie in geval van een calamiteit. Deelnemers krijgen via de meldkamer van de politie een melding via de telefoon over bv een inbraak of een vermist kind.

Aanmelden voor Burgernet gaat via www.burgernet.nl. Deelnemers moeten 16 jaar of ouder zijn en wonen of werken in Zeeland. U dient in ieder geval een telefoonnummer op te geven.

Meer informatie

Voor informatie over veiligheidsmaatregelen zie www.politiekeurmerk.nl/bewoners, www.politie.nl/onderwerpen of www.hetccv.nl/dossiers/woninginbraak.

Belangrijke telefoonnummers

112 - spoedeisende, levensbedreigende situaties

112 - verdachte situatie inbraak of inbreker op heterdaad

0800-0700 - Meld Misdaad Anoniem

0900-8844 - wel politie, geen spoed

Hoogachtend

Burgemeester J.F. Mulder

Geplaatst 13 februari 2014.

Gemeente introduceert promobiel

Op een opvallende manier uw evenement promoten? Dit kan met de promobiel. Het is een opvallend ‘brommertje’ dat in zijn laadbak allerlei promo-materiaal zoals folders, flyers en leaflets kan meenemen. Op de buitenwanden kunnen affiches met magneten aangebracht worden. Daarnaast kan de promobiel zowel binnen als buiten opgesteld worden.
Kortom een leuke aandachtstrekker die, behalve de gebruikte benzine, gratis wordt uitgeleend. 
Als u interesse heeft mail dan naar secretariaat_sale@gemeentehulst.nl of neem telefonisch contact op: 0114-389318/389328.

Een foto van de promobiel is te zien op de Facebookpagina van de gemeente Hulst.

Geplaatst 24 oktober 2013.

Skateramp en tafeltennistafel blijven op Bruggemanplein

In de laatst verschenen Dorpswijzer heeft de Dorpsraad gevraagd of de tafeltennistafel en de skateramp van het Bruggemanplein weggehaald mochten worden. De tafeltennistafel zou plaats moeten maken voor een overkapte ontmoetingsplaats. De Dorpsraad dacht dat de skateramp niet of nauwelijks werd gebruikt.

Uit de reacties van de omwonenden blijkt dat men de inrichting van het Bruggemanplein wil laten zoals het is, dus met tafeltennistafel en skateramp. En zonder overkapping. De Dorpsraad is blij met de reacties en zal geen stappen tot herinrichten van het Bruggemanplein ondernemen. Alles blijft dus bij het oude.

 

Geplaatst 1 juli 2013.

Vacature fanfare

Fanfare "Nooit Gedacht" is een dynamische vereniging met 35 gemotiveerde spelende leden. De fanfare bestaat sinds 1953.

De huidige penningmeester legt na ruim 42 jaar lidmaatschap zijn functie neer. Daarom is de fanfare op zoek naar een penningmeester. Voor deze functie is het een minimumvereiste om boekhoudkundige ervaring te hebben.

Bent u, of kent u de persoon die de fanfare zoekt? neem dan voor nadere informatie contact op met de secretaris, de heer  Piet Blommaart, via telefoon 0114 635 788 of bmt@zeelandnet.nl. Of kom langs tijdens een van de repetitieavonden op donderdagavond van 20.00 to 21.30 uur. De fanfare oefent in het gemeenschapshuis van Graauw. 

Bezoek ook eens de website fanfarenooitgedacht.graauw.net.

Geplaatst 1 juli 2013.

Vacature Dorpsraad

De Dorpsraad zet zich in voor de leefbaarheid van ons dorp. Wil jij daar graag je steentje aan bijdragen? Meld je dan aan als lid van de Dorpsraad.

Stuur je motivatie naar secdorpsraadgraauw@gmail.com of gebruik het contactformulier.

Geplaatst 28 juni 2013.

Nieuwe vlag voor Graauw

nieuwe vlag voor GraauwZevenhonderdrieënnegentig jaar nadat Graauw/Groda voor het eerst in de boeken wordt genoemd, drieënveertig jaar nadat de gemeente Graauw en Langendam opging in de gemeente Hulst en elf maanden voor de start van de viering van tweehonderd jaar Zeeuws-Vlaanderen, is er nu een nieuwe vlag voor Graauw.

Vormgever Patrick Keizer van Keizer & Co webontwerp en dtp uit Graauw heeft op basis van heraldisch onderzoek van het schrijversduo Kisling & Verhuyck een vlag ontworpen vrij gebaseerd op de oorspronkelijke omschrijving: “In blauw een schuinlinks geplaatste dam waarop een hek, alles van zilver, de dam met een boogvormige opening en oprijzend uit een golvende schildvoet, golvend gedwarsbalkt van vier stukken van zilver en blauw.” De vlag heeft een afmeting van één meter bij zeventig centimeter.

De vlag is  te bestellen op www.keizerenco.nl/vlag-graauw.html en kost € 18,50 inclusief BTW. 

Geplaatst 5 april 2013.

Geen "rondweg" langs Zandberg

De gemeente is uit kostenoverwegingen niet van plan om langs Zandberg een doorgaande weg aan te leggen. Bewoner van Zandberg haden gezien de verkeerssituatie om zo'n oplossing gevraagd.

Geplaatst 29 maart 2013.

Geen parkeerkstroken in Irenestraat

De dorpsraad heeft aandacht van de gemeente gevraagd voor de verkeerssituatie in de Irenestraat. De gemeente heeft als volgt gereageerd: "We willen de groenstroken in de Irenestraat niet opofferen voor parkeerstroken. De Irenestraat is ingericht zoals alle andere dorpsstraten. Het ligt daarom niet voor de hand hier een parkeerstrook aan te leggen voor verkeer dat de Begoniastraat in moet. Gezien de geringe verkeersintensiteit mag dit geen problemen opleveren. Zeker niet als men ver genoeg van de bocht in de Irenstraat parkeert."

Geplaatst 29 maart 2013.